Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων

Τα συστήματα ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων περιλαμβάνουν κυρίως θερμοχημικές διεργασίες, οι οποίες τροφοδοτούνται με απόβλητα υλικά οργανικής προέλευσης (όπως είναι τα Αστικά Στερεά Απόβλητα, τα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων, η Λυματολάσπη, κ.λ.π.)

compact_power

Πέραν της συμβατικής αποτέφρωσης των αποβλήτων, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις ενεργειακής αξιοποίησης τους (άλλες, ήδη, εμπορικά ώριμες και άλλες υπό ανάπτυξη αλλά με εξαιρετικές προοπτικές) οι οποίες αναλόγως των απαιτήσεων και των προδιαγραφών του κάθε έργου μπορεί να αποτελέσουν βέλτιστες τεχνικές επεξεργασίας αποβλήτων, όπως:

  • Η μικρής κλίμακας αυτοτροφοδοτούμενη αεριοποίηση που είναι ιδανική επιλογή όταν στόχος είναι η αποκεντρωμένη διαχείριση αποβλήτων (π.χ. σε απομονωμένους οικισμούς, νοσοκομεία, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, στρατόπεδα, κ.α.)
  • Οι κεντρικές μονάδες αεριοποίησης αποβλήτων, αντιθέτως, είναι καταλληλότερη επιλογή όταν επιθυμείται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και θερμότητας από την αξιοποίηση των αποβλήτων
  • Η αεριοποίηση πλάσματος έχει τη δυνατότητα μεγιστοποίησης της παραγόμενης ενέργειας ενώ παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στην τροφοδοσία της πρώτης ύλης
  • Σε περίπτωση όπου η παραγωγή ηλεκτρικής ή/και θερμικής ενέργειας δεν είναι προτεραιότητα, υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής συνθετικών υγρών καυσίμων από τα απόβλητα (Fischer-Τropsch διεργασία)

Η βασική ιδέα από την οποία ενισχύονται όλες οι λύσεις ενεργειακής αξιοποίηση αποβλήτων είναι εκείνη της ταυτόχρονης αντιμετώπισης θεμελιωδών ζητημάτων των σύγχρονων κοινωνίων: εκείνου της ενεργειακής ασφάλειας και της ενεργειακής πενίας σε συνδυασμό με τη διαρκώς αυστηρότερη νομοθεσία για περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων.

zenon_lumata

Τα κοινά βασικά πλεονεκτήματα όλων των εναλλακτικών ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων περιλαμβάνουν:

  • Αφορούν καινοτόμες τεχνολογίες με ελάχιστες εκπομπές CO2
  • Ευελιξία στην μετατροπή των αποβλήτων σε ‘χρήσιμο’ ενεργειακό προϊόν: μπορεί να παραχθεί ηλεκτρισμός, θερμότητα ή καύσιμα
  • Σε κάθε περίπτωση η παραγόμενη ενέργεια από τα απόβλητα αντικαθιστά ενέργεια που ειδάλλως θα προερχόταν από συμβατικά ορυκτά καύσιμα
  • Μείωση των αποβλήτων υλικών που καταλήγουν στις χωματερές, με άμεσο αποτέλεσμα την μείωση στις εκπομπές αερίου μεθανίου από αυτές

Κατά την τελευταία δεκαετία ο Όμιλος ΙΤΑ, μέσω των διαφόρων συνεργασιών του, έχει καταφέρει να αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία στο αντικείμενο της ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων, μέσω καινοτόμων αποδοτικών λύσεων, όπως είναι η μικρής κλίμακας αυτοτροφοδοτούμενη αεριοποίηση, οι μεγαλύτερης δυναμικότητας μονάδες αεριοποίησης, η αεριοποίηση πλάσματος και η μετατροπή των αποβλήτων σε συθετικά υγρά καύσιμα, μέσω της καταλυτικής θερμοχημικής δειεργασίας Fischer-Tropsch.